WCPP012RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO DIARIA DAS UNIDADESDATA.: 20/10/18
PERIODO DE REFERENCIA: 10/2018HORA.: 05:14:37


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 ANGULO 10 - - - - - - 60 20 2 5 - - 10 17 - - 15 NI NI 139 1.203
 ATALAIA - - 12 12 - - - 42 22 - 20 NI NI - 16 - - 8 12 NI 144 1.301
 DR. CAMARGO  10 - 3 - - - - 33 16 5 12 - - - 13 - 5 33 35 NI 165 1.470
  Jose Fascina NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 18
 FLORAI  10 - - 7 - - - 55 30 6 22 - - 15 20 2 - 20 30 NI 217 1.182
  Antonio Rossi 10 - - 7 - - - 55 30 6 22 - - 15 20 2 - 20 30 NI 217 1.188
  Francisco Roberto Barragan 11 - - 8 - - - 56 32 12 26 - - 15 23 2 - 23 35 NI 243 1.273
  Nestor Motta 10 - - 7 - - - 55 30 6 22 - - 15 20 2 - 20 30 NI 217 1.191
  Oswaldo Priuli 11 - - 7 - - - 56 32 6 22 - - 15 22 2 - 20 30 NI 223 1.185
  Reginato Pericles Baggio 12 - - 10 - - - 60 33 10 25 - - 16 25 3 - 25 40 NI 259 1.365
 FLORESTA  15 - 4 - - - - 60 20 - 15 NI NI - 10 - - 52 28 NI 204 1.488
  ANTONIO CARLOS MARCOLLI 13 - - - - - - 60 20 - 15 NI NI - 10 - - 80 - NI 198 1.129
  ANTONIO PEDRINI 15 - - - - - - 62 - - - NI NI - 8 - - 50 - NI 135 1.138
  CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 15 - - - - - - 65 - - 15 NI NI - 10 - - 60 - NI 165 1.120
  FLAVIO HARUKI KOBATA 18 - - - - - - 55 - - - NI NI - 10 - - 50 - NI 133 887
  FREDERICO PUERTAS XANDER 20 - - - - - - 65 - - - NI NI - 12 - - 60 - NI 157 1.213
  LUIZ TANAMATI 20 - - - - - - 50 20 - - NI NI - 10 - - 40 - NI 140 1.145
  SUSSUMO TANABE 30 - - - - - - 60 - - - NI NI - 5 - - 42 - NI 137 938
 GUERRA 35 NI NI NI NI NI - 30 20 - 10 NI NI - 8 NI - 20 25 NI 148 1.019
 IVATUBA II 20 - 4 - - - - 40 20 10 10 - - 10 15 - 2 30 30 NI 191 1.267
 JUSSARA  10 - - - - - - 68 28 14 12 3 - - 13 - 8 12 20 NI 188 1.515
  Antonio Trevizzan 17 - - - - - - 87 30 12 7 4 - - 28 - 12 10 28 NI 235 1.735
  Leonel 15 - - - - - - 85 21 2 18 3 - - 12 - 12 48 22 NI 238 1.474
  Mauro Guarnieri 20 - - - - - - 125 32 18 22 6 - - - - 10 35 25 NI 293 1.651
  Shoji Kimura 21 - - - - - - 73 30 16 18 4 - - - - - 10 18 NI 190 1.548
 MIRASELVA 25 - - 45 - NI - 18 20 - - NI NI - 20 - - 40 10 NI 178 188
 OURIZONA  - - - 22 - - - 50 16 3 10 - - - 30 - - 32 23 NI 186 1.454
  Antoni Picoli Filho - - - 40 - - - 38 - 7 10 - - - - 6 5 23 38 NI 167 1.404
  Gilberto Favareto - - - - - - - 47 17 18 22 - - - 12 2 2 35 28 NI 183 1.374
  Gines Sanches Cavalcanti - - - - - - - 50 23 7 15 - - - 25 8 10 42 26 NI 206 1.453
  Luiz Cruz Barandas - - - 35 - - - 25 20 15 12 - - - - - 5 18 25 NI 155 1.272
 PAICANDU  20 - - - - - - 40 15 - 20 - - - 40 - - 30 50 NI 215 1.550
  Ademar/Mauricio 20 - - - - - - 40 15 - 20 - - - 40 - - 30 40 NI 205 1.516
  Familia Bologuesi 25 - - - - - - - 15 - 20 - - - 35 - - 30 40 NI 165 1.466
  Paulo Ferreira Bonfim 25 - - - - - - 35 15 - - - - - 35 - - 30 40 NI 180 1.407
 SAO JORGE DO IVAI  35 - 4 - - - - 32 20 8 13 NI NI - 28 - - 46 30 NI 216 1.634
  Antonio Crepaldi 32 NI NI NI NI NI NI - 22 NI NI NI NI - 20 NI NI - 28 NI 102 1.222
  Antonio Crubelati 30 NI NI NI NI NI NI - 20 NI NI NI NI - 20 - 5 - 25 NI 100 1.283
  Domingos Angelo Ferrari 25 NI NI NI NI NI NI - 20 NI NI NI NI - 22 - 7 - 26 NI 100 1.361
  Eugenio Ossak 30 NI NI NI NI NI NI - 30 NI NI NI NI - 30 - - - 24 NI 114 1.233
  Sebastiao F Deganuti 12 NI NI NI NI NI NI - 22 NI NI NI NI - 17 NI NI - 24 NI 75 1.177
 UNIDADE MARINGA  17 NI - 9 NI NI - 33 20 - 18 NI NI - 25 NI NI - 32 NI 154 1.218
  Antonio de Souza Gomes 22 NI NI NI NI NI - 23 NI - 22 NI NI - 7 - 20 20 NI NI 114 707
  Cleuza Grava 15 NI NI NI NI NI - 38 20 - 8 NI NI NI NI NI - 35 20 NI 136 979
  Gerson Rodrigueiro 28 NI - 11 NI NI - 50 22 - 22 NI NI - 35 - 26 35 32 NI 261 1.464
  Laercio 35 NI NI NI NI NI - 30 20 - 10 NI NI - 8 - 20 20 25 NI 168 995
  Osvaldo Tezolin 18 NI NI NI NI NI - 62 26 - 18 NI NI - 20 - 18 15 28 NI 205 1.218
  Oswaldo Domingues Aquaroni 30 NI NI NI NI NI - 38 37 NI NI NI NI NI NI NI NI - 25 NI 130 812
  Paulo Sergio Rufato 15 NI NI NI NI NI - 60 28 - 20 NI NI - 10 - 15 48 30 NI 226 1.224
 USINA PRES.MADEIRA 25 - - 27 - - - 22 35 - 15 NI NI - 25 NI - 8 18 NI 175 1.304
 MEDIA DO GRUPO 1 17 - 2 9 - - - 42 22 3 13 - - 3 20 - 1 25 26 - 180 1.271
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 CIANORTE 28 - 3 - - NI NI - 35 13 10 - - - 25 - 6 10 NI NI 130 1.441
 JAPURA  12 - - - NI NI - 42 40 20 20 NI NI - 12 - 12 38 20 NI 216 1.750
  ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 12 NI NI NI NI NI - 42 45 NI NI NI NI - 20 NI - 40 NI NI 159 970
  Durval Craveiro 10 NI NI NI NI NI - 38 40 NI NI NI NI - 25 NI - 50 NI NI 163 900
  Luiz Carlos Frigo 10 NI NI NI NI NI - 40 42 NI NI NI NI - 40 NI - 40 NI NI 172 1.013
  Nelson Simoes 12 NI NI NI NI NI - 42 45 NI NI NI NI NI NI NI - 40 NI NI 139 832
  Valner Casagrande 10 - NI NI NI NI - 42 40 NI NI NI NI - 22 NI - 25 NI NI 139 676
 TAPIRA  17 - - - - - - 53 45 29 - - - - 30 - - NI NI NI 174 1.239
  Celso Aparecido Dario 20 - - - - - - 35 35 20 - - - - 25 - - NI NI NI 135 1.018
  Delicio Beiral Menezes 18 - - - - - - 50 45 15 - - - - 30 - - NI NI NI 158 1.160
  Mauro Palaro 17 - - - - - - 55 30 20 - - - - 20 - - NI NI NI 142 1.052
  Roberto de Castro Cunha 20 - - - - - - 42 40 19 - - - - 8 - - NI NI NI 129 1.058
 TERRA BOA  12 1 - - - - - 50 50 8 9 - - - 12 2 - 12 17 NI 173 1.452
  Antonio Carvalho de Oliveira 8 8 - - - - - 23 35 5 15 - - - 18 - - 10 22 NI 144 1.317
 TUNEIRAS DO OESTE  10 - - - - 30 30 30 55 15 9 - - 20 20 - - - 15 NI 234 1.334
  Aleardo M Neto 10 - - - - 30 30 30 55 15 9 - - 20 20 - - - 15 NI 234 1.360
  Farinheira Agrocales 10 - - - - 30 30 30 55 15 9 - - 20 20 - - - 15 NI 234 1.340
  Jose Carlos dos Santos 10 - - - - 30 30 30 55 15 9 - - 20 20 - - - 15 NI 234 1.346
  Otavio Danti 10 - - - - 30 30 30 55 15 9 - - 20 20 - - - 15 NI 234 1.322
 MEDIA DO GRUPO 2 16 - 1 - - 10 8 35 45 17 10 - - 4 20 - 4 15 17 - 185 1.443
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 NOVA ESPERANCA  28 - - 4 - - - 20 36 - 12 - - - 28 - - 8 9 NI 145 1.103
  Ailton Alanis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 0
  Celso Carlos Santos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 0
  Egidio Cavanaghe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 0
  Marcos Martinez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 15
 PARAISO DO NORTE  9 - - - - - - 45 45 32 3 - - 30 50 - - 40 10 NI 264 1.451
  Joao Antonio Piga 10 - - - - - - 43 48 30 4 - - 35 42 - - 45 15 NI 272 1.352
  Jose Maria Dumont Tadin 11 - - - - - - 42 42 32 2 - - 45 55 - - 40 15 NI 284 1.341
  Jose Roberto Brumatti 12 - - - - - - 42 45 36 4 - - - 48 - - 32 15 NI 234 1.329
  Noberto Tormena 15 - - - - - - 45 42 25 2 - - 35 45 - - 35 20 NI 264 1.446
  RUBENS ANTONIO PACHECO 35 - - - - - - 50 35 30 3 - - 35 50 - - 43 22 NI 303 1.416
 PARANACITY  55 - - - - - - 18 31 - 12 - - - 43 - - 5 12 NI 176 1.204
  Claucir Antonio Thomiazi 39 - - - - NI - 15 26 - 10 NI NI - 32 - - 10 12 NI 144 948
  Jairo Augusto Parron 49 - - - - NI NI - 19 NI NI NI NI - 10 - - - 10 NI 88 806
  Jose Carlos Thomaz 42 - - - - NI - 20 23 - 10 NI NI - 25 - - 12 - NI 132 830
  Takas Inoue 40 - - - - NI - 20 21 - 15 NI NI - 50 - - 5 25 NI 176 1.046
 PARANAVAI - - - - - - 38 - 40 22 18 NI NI - 25 - - - 25 NI 168 1.249
 MEDIA DO GRUPO 3 23 - - 1 - - 10 21 38 14 11 - - 8 37 - - 13 14 - 188 1.252
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 ALTONIA  - - 5 - - - - 50 30 40 5 - - - - 5 - 8 NI NI 143 1.473
  Ademir Aparecido Gil NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 808
  Antonio Fachina NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 881
  Jose Florentino Notario NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 755
  Vera Lucia Rodrigues Marques NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 897
 CRUZEIRO DO OESTE 40 2 1 - - NI - 13 37 18 6 NI NI - 20 - - 3 NI NI 140 1.356
 DOURADINA 20 - - - - - - 20 40 35 5 - - - 50 - - NI NI NI 170 1.426
 ICARAIMA 25 NI - - - - - 68 33 47 5 - - - 100 - - 20 15 NI 313 1.561
 IPORA  5 - 3 - - - - 40 18 36 - - - - 23 10 - 5 47 NI 187 1.522
  Alecio Andreato - - - - - - - 45 - 37 14 - - - - - - - - NI 96 1.423
  Guido Salvador - - - - - - - 50 - 55 - - - - - - - - 60 NI 165 1.087
  Jose Pelegrini Pangone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 0 886
 QUERENCIA DO NORTE - 10 6 - - - - 10 40 31 7 - 21 - 9 - - 30 41 NI 205 1.423
 UMUARAMA  8 - - - - - - 12 32 28 3 - - - 35 NI - 5 35 NI 158 1.373
  Antonio Cesar Pacheco 8 - - - - - - 12 30 28 3 - - - 35 NI - 5 35 NI 156 1.262
  Gerson Bortoli 8 - - - - - - 12 30 30 5 - - - 35 NI - 5 35 NI 160 1.277
  Joao Alberto Forlan 8 - - - - - - 12 32 28 5 - - - 35 NI - 5 35 NI 160 1.261
 MEDIA DO GRUPO 4 14 2 2 - - - - 30 33 34 4 - 4 - 34 3 - 12 35 - 188 1.448
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 APUCARANA 16 - - 60 50 - - 49 31 2 7 - - - 32 - - 45 22 NI 314 1.535
 ARAPONGAS 35 - - 2 3 - - 58 8 - 15 - - 20 10 NI - 15 12 NI 178 1.437
 ARAPONGAS - RECEBIMENTO 30 - - 12 4 - - 56 13 - 21 - - 18 10 - 15 40 12 NI 231 1.408
 CAMBE  15 - 10 10 25 - - 50 20 - 10 - - - 25 - 5 20 NI NI 190 1.323
  Geraldo Gomes 10 - - 10 20 NI - 20 20 - 10 NI NI - 20 - 5 10 NI NI 125 1.087
  Ildo Yukio Marubayashi 28 - - 5 32 NI - 40 30 - 10 NI NI - 20 - 10 15 NI NI 190 1.434
  Pablo Jesse Mologni 40 - 50 15 30 NI - 50 20 - 10 NI NI - 30 - 5 10 NI NI 260 1.403
  Valdeci Monteiro 25 - - 10 8 NI - 28 15 - 5 NI NI - 10 - 5 16 NI NI 122 1.230
  Valentim Marques de Jesus 10 - 10 10 50 NI - 20 40 - 15 NI NI - 20 - 5 20 NI NI 200 1.412
 CENTENARIO DO SUL NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI - 10 NI NI 10 10
 JAGUAPITA 40 - - 10 10 - - 42 12 - 5 - - - 10 5 5 15 10 NI 164 1.408
 LUPIONOPOLIS - - - 40 - - - 18 18 5 5 - - NI NI NI NI NI NI NI 86 1.170
 PITANGUEIRAS 22 - - - 1 - - 80 13 - 2 - - - 10 1 - 25 10 NI 164 1.103
 PRADO FERREIRA 35 - - 18 - - - 20 - - - - - - 20 NI NI NI NI NI 93 208
 ROLANDIA 28 - - 3 2 - - 60 13 - 2 - - - 35 1 - 20 6 NI 170 1.357
 ROLANDIA (SAO MARTINHO) 10 - - 5 - - - 70 15 - 2 - - - 40 1 - 8 8 NI 159 1.324
 SABAUDIA 22 - - - 20 - - 94 17 - 2 - - 22 18 - 3 28 10 NI 236 1.478
 MEDIA DO GRUPO 5 23 - 1 15 10 - - 54 15 1 6 - - 6 21 1 3 23 11 - 166 1.147
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 ALVORADA DO SUL 6 - - 20 7 - - 8 36 2 1 - - 8 19 - - 15 60 NI 182 1.080
 BELA VISTA DO PARAISO 8 - - 36 7 - - 12 12 5 - - - - 25 - - 23 30 NI 158 1.319
 FLORESTOPOLIS 8 - - 20 - - - 20 40 - - - - - 27 - - 35 22 NI 172 241
 FLORESTOPOLIS RECEB.(305) NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 290
 IBIPORA - RECEBIMENTO 22 - - 65 55 - - 20 10 - - - - - 22 - 10 30 15 NI 249 1.333
 MIRASELVA LOJA (305) NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 286
 PORECATU 8 - - 2 8 - - 15 28 15 - - 25 5 - - - 14 14 NI 134 277
 PORECATU LOJA (305) NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 187
 PRIMEIRO DE MAIO 6 - - 25 10 - - 5 - - 12 - - 6 20 - - 48 19 NI 151 1.020
 RANCHO ALEGRE 2 - 10 12 18 - - 8 12 5 4 - 10 10 9 - - 35 NI NI 135 1.286
 SANTA MARIANA - - - 3 20 - - 15 13 - - - - 20 30 - 3 5 NI NI 109 980
 SERTANEJA 4 12 - 5 7 - - 8 7 16 8 - 8 14 7 - - 12 28 NI 136 1.313
 SERTANOPOLIS 5 - 2 23 15 - - 10 13 5 - - - 8 21 - - 49 29 NI 180 1.220
 WARTA - LONDRINA - - 18 70 - - - 28 10 - 1 - - 20 - 20 - 25 6 NI 198 1.273
 MEDIA DO GRUPO 6 6 1 3 26 13 - - 14 16 4 2 - 4 8 16 2 1 26 25 - 164 865
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 ASSAI NI - 40 12 - - NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 52 801
 CARLOPOLIS - - 1 - 2 - - 7 10 - - - - - 21 - 12 2 8 NI 63 846
 CONGONHINHAS 5 - - - - - - 35 - - - - - - 70 - 20 12 13 NI 155 1.057
 LONDRINA 10 - 8 40 26 - - 55 16 - 5 - - 10 18 2 - 49 18 NI 257 1.544
 SANTA CECILIA DO PAVAO 3 - 2 10 25 - - 30 17 - 15 - - - 30 4 12 30 10 NI 188 1.337
 SAO JERONIMO DA SERRA 11 - - 30 46 - - 45 24 - 8 - - - 43 - 3 20 NI NI 230 1.194
 SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 4 - 10 10 - - - 22 10 - 2 - - - 10 - 15 18 9 NI 110 943
 SERRINHA - LONDRINA - - 12 10 - - - 45 12 8 12 3 2 - 28 5 25 - NI NI 162 1.353
 TAMARANA - - 5 35 24 - 10 35 40 2 10 - - - 25 - - 68 20 NI 274 1.407
 MEDIA DO GRUPO 7 4 - 9 16 14 - 1 34 16 1 7 - - 1 31 1 11 25 13 - 166 1.165
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 CRUZALIA - SP 5 - - - 20 - - 15 62 - 5 - - - 29 - - 21 10 NI 167 1.225
 IEPE - SP - - - 8 - - - 11 40 1 - - - - 10 - - 13 60 NI 143 1.172
 PALMITAL - SP 5 5 - - 13 - - 25 43 2 NI - - - 25 - - 35 15 NI 168 1.163
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP - - - - - - - 19 30 40 - - - 5 - - - - NI NI 94 636
 MEDIA DO GRUPO 8 3 1 - 2 8 - - 18 44 11 2 - - 1 16 - - 17 28 - 143 1.049
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MES ANO
 NOVA ANDRADINA - MS - 27 - 6 - - - 50 15 42 - - - - 12 - - - 10 NI 162 1.229
 MEDIA DO GRUPO 9 - 27 - 6 - - - 50 15 42 - - - - 12 - - - 10 - 162 1.229
MEDIA DA COCAMAR 13 1 3 11 7 1 1 34 24 9 7 - 1 4 23 1 3 21 21 - 172 1.170