WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 05/12/20
ANO DE REFERENCIA: 2020HORA.: 20:22:35


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 196 262 80 37 94 121 14 188 15 66 32 NI 1.105
  ATALAIA 255 188 104 34 93 108 8 184 6 96 17 NI 1.093
  DR. CAMARGO 136 180 153 50 52 131 25 161 6 121 42 NI 1.057
  FLORAI  218 198 112 54 156 186 27 190 6 132 48 NI 1.327
      Antonio Rossi 170 199 112 54 156 186 27 188 5 133 43 NI 1.273
      Francisco Roberto Barragan 186 142 120 50 145 161 23 153 5 94 52 NI 1.131
      Nestor Motta 176 196 114 55 156 186 27 188 5 132 48 NI 1.283
      Oswaldo Priuli 175 195 121 56 156 186 28 189 5 134 51 NI 1.296
      Reginato Pericles Baggio 238 193 150 72 116 196 22 160 5 125 56 NI 1.333
  FLORESTA  105 231 96 88 64 168 23 194 0 77 39 NI 1.085
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 52 122 20 30 12 40 5 150 0 69 6 NI 506
      ANTONIO PEDRINI 15 0 70 30 0 145 5 162 0 54 5 NI 486
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 12 55 40 30 0 45 0 149 0 38 5 NI 374
      FLAVIO HARUKI KOBATA 5 35 35 25 0 45 5 143 0 69 3 NI 365
      FREDERICO PUERTAS XANDER 40 60 30 30 0 39 0 159 0 38 4 NI 400
      LUIZ TANAMATI 39 51 75 30 0 150 0 150 0 37 45 NI 577
      SUSSUMO TANABE 5 35 65 30 0 135 0 151 0 66 5 NI 492
  GUERRA 82 135 32 40 93 107 9 NI 8 95 45 NI 646
  IVATUBA II 212 204 200 60 64 98 0 224 5 77 NI NI 1.144
  MARINGA  83 157 40 37 75 171 37 137 7 74 60 NI 878
      Antonio de Souza Gomes 56 118 36 0 84 120 12 35 3 91 59 NI 614
      Cleuza Grava 230 65 70 40 50 130 12 61 0 48 75 NI 781
      Gerson Rodrigueiro 35 172 63 35 77 189 19 154 NI 70 48 NI 862
      Laercio 84 151 57 40 92 110 9 62 8 68 40 NI 721
  OLIVIO BARBIERI NI NI NI NI NI NI NI NI 10 28 0 NI 38
      Osvaldo Tezolin 0 0 3 0 10 0 NI NI NI 0 0 NI 13
      Oswaldo Domingues Aquaroni 127 90 31 45 96 25 NI 45 NI 48 23 NI 530
      Paulo Sergio Rufato 43 155 81 48 70 178 13 42 NI 36 40 NI 706
  OURIZONA  137 202 188 65 126 163 31 191 7 149 67 NI 1.326
      Antoni Picoli Filho 83 101 113 56 90 61 19 146 5 55 38 NI 767
      Gilberto Favareto 143 182 138 42 88 149 14 142 7 89 57 NI 1.051
      Gines Sanches Cavalcanti 105 195 159 42 65 163 23 160 6 117 52 NI 1.087
      Luiz Cruz Barandas 112 139 84 40 102 141 16 134 7 116 31 NI 922
  PAICANDU  135 220 130 35 100 142 0 165 3 110 44 NI 1.084
      Ademar/Mauricio 10 45 100 15 8 28 0 105 3 78 40 NI 432
      Familia Bologuesi 35 203 135 35 100 34 0 160 4 74 47 NI 827
      Paulo Ferreira Bonfim 40 135 120 35 80 31 0 130 4 75 45 NI 695
  SAO JORGE DO IVAI  134 175 144 55 73 152 29 142 6 102 60 NI 1.072
      Antonio Crepaldi 92 193 114 55 72 173 26 151 5 109 41 NI 1.031
      Antonio Crubelati 87 234 109 46 103 147 25 139 6 79 44 NI 1.019
      Domingos Angelo Ferrari 146 104 106 52 67 127 27 190 5 80 52 NI 956
      Eugenio Ossak 164 141 104 46 85 131 26 177 5 83 77 NI 1.039
      Sebastiao F Deganuti 142 101 81 56 67 155 26 203 4 70 47 NI 952
  USINA PRES.MADEIRA 129 186 111 43 94 139 19 112 7 78 43 NI 961
  MEDIA DO GRUPO 1 152 195 116 50 90 141 19 172 7 93 41 0 986
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 232 104 61 60 56 122 21 218 18 65 111 NI 1.068
  JAPURA  118 155 40 62 90 51 20 195 13 59 22 NI 825
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI NI NI NI 30 NI NI NI NI NI NI NI NI 30
      Durval Craveiro NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
      Laerte Jose Molena NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
      Luiz Carlos Frigo NI NI NI 26 NI NI NI NI NI NI NI NI 26
      Nelson Simoes NI NI NI 37 NI NI NI NI NI NI NI NI 37
      Valner Casagrande NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  JUSSARA  157 105 76 51 65 140 17 201 29 60 52 NI 953
      Antonio Trevizzan 105 87 96 45 45 148 25 241 22 56 54 NI 924
      Leonel 173 184 139 57 96 176 25 202 10 70 47 NI 1.179
      Mauro Guarnieri 102 81 69 29 80 201 20 99 31 63 35 NI 810
      Shoji Kimura 122 102 129 62 73 170 21 246 48 72 52 NI 1.097
  TAPIRA  76 35 37 59 60 98 0 193 0 70 33 NI 661
      Celso Aparecido Dario 66 60 40 60 19 93 0 140 0 74 77 NI 629
      Delicio Beiral Menezes 70 35 35 60 0 95 0 140 0 62 33 NI 530
      Mauro Palaro 50 35 43 65 27 112 0 62 0 78 31 NI 503
      Roberto de Castro Cunha 33 40 42 65 43 95 0 0 0 56 32 NI 406
  TERRA BOA  170 100 114 51 59 131 47 236 23 47 93 NI 1.071
      Antonio Carvalho de Oliveira 176 77 99 66 62 160 61 218 6 88 90 NI 1.103
  MEDIA DO GRUPO 2 151 100 66 57 66 108 21 209 17 60 62 0 916
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA 176 303 30 68 95 179 22 282 0 122 27 NI 1.304
  NOVA ESPERANCA  153 136 88 41 69 108 17 263 6 77 50 NI 1.008
      Ailton Alanis 0 0 0 0 0 29 0 263 6 24 0 NI 322
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 0 29 0 263 6 24 0 NI 322
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 0 29 0 263 6 24 0 NI 322
      Marcos Martinez 0 0 0 0 0 29 0 263 6 24 0 NI 322
  NOVA LONDRINA 279 221 13 63 34 123 6 167 5 75 10 NI 996
  PARAISO DO NORTE  134 95 42 47 152 129 17 187 0 75 35 NI 913
      Joao Antonio Piga 178 109 29 50 50 153 10 186 0 89 7 NI 861
      Jose Maria Dumont Tadin 121 107 25 50 142 83 8 190 0 71 15 NI 812
      Jose Roberto Brumatti 109 43 28 42 133 134 12 205 0 85 5 NI 796
      Noberto Tormena 62 30 43 50 149 112 13 218 0 72 8 NI 757
      RUBENS ANTONIO PACHECO 126 112 15 49 165 136 5 186 0 79 20 NI 893
  PARANACITY 306 130 50 50 78 111 1 213 16 86 48 NI 1.089
  PARANAVAI 172 71 80 47 53 128 20 206 12 60 7 NI 856
  QUERENCIA DO NORTE 331 72 80 63 70 160 22 174 2 159 41 NI 1.174
  SANTA ISABEL DO IVAI  235 261 90 58 83 197 5 201 5 90 33 NI 1.258
      ESTANCIA JULIA - SANTA ISABEL DO IV 234 213 95 56 76 196 NI 137 NI 54 27 NI 1.088
      RAMAL 28 - SANTA ISABEL DO IVAI 220 261 121 70 111 152 NI 146 NI 29 28 NI 1.138
  TERRA RICA 120 262 92 50 46 166 11 195 11 129 18 NI 1.100
  MEDIA DO GRUPO 3 212 172 63 54 76 145 13 210 6 97 30 0 1.078
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 149 228 31 52 107 114 16 194 14 77 52 NI 1.034
  CRUZEIRO DO OESTE  160 93 30 86 60 152 41 210 2 54 57 NI 945
      David Mandotti 160 93 30 86 45 117 41 45 2 54 49 NI 722
      Luiz Claudio Marcon 160 93 30 86 45 117 41 45 2 54 56 NI 729
      Paulo Vicente de Almeida 160 93 30 86 45 117 41 45 2 54 56 NI 729
      Victor Hugo Bortolon 160 93 30 86 45 117 41 40 2 54 56 NI 724
  DOURADINA 154 107 65 89 157 150 38 211 5 59 18 NI 1.053
  ICARAIMA 236 132 24 80 145 146 1 160 0 100 47 NI 1.071
  IPORA  171 60 32 56 99 105 15 126 32 63 49 NI 808
      Alecio Andreato 50 62 0 NI 0 2 0 122 25 50 0 NI 311
      Guido Salvador 107 143 0 NI 0 0 0 44 8 0 0 NI 302
      Jose Pelegrini Pangone 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 75
  TUNEIRAS DO OESTE  149 234 70 46 83 63 50 248 24 48 106 NI 1.121
      Aleardo M Neto 149 234 70 46 0 33 50 248 24 47 106 NI 1.007
      Farinheira Agrocales 149 234 70 46 80 33 50 248 24 47 106 NI 1.087
      Jose Carlos dos Santos 149 234 70 46 17 73 50 248 24 47 106 NI 1.064
      Otavio Danti 149 234 70 46 113 73 50 248 24 47 106 NI 1.160
  UMUARAMA  148 120 25 63 60 165 57 225 2 88 35 NI 988
      Antonio Cesar Pacheco 108 100 13 65 60 165 47 225 0 40 NI NI 823
      Gerson Bortoli 95 157 82 68 83 188 47 240 20 22 NI NI 1.002
      Joao Alberto Forlan 100 60 5 60 60 170 47 225 0 40 NI NI 767
  MEDIA DO GRUPO 4 167 139 40 67 102 128 31 196 11 70 52 0 1.003
GRUPO 5 - LONDRINA REGIÃO ALTA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 188 163 240 59 51 149 24 198 12 106 76 NI 1.266
  ARAPONGAS 100 143 90 42 61 102 8 187 13 71 104 NI 921
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 6 215 139 40 54 130 24 194 9 85 112 NI 1.008
  CAMBE  199 179 76 26 60 53 15 184 7 50 120 NI 969
      Geraldo Gomes 130 105 50 15 2 55 15 165 5 35 29 NI 606
      Ildo Yukio Marubayashi 158 176 60 28 98 88 13 208 5 54 27 NI 915
      Pablo Jesse Mologni 150 183 57 20 87 65 23 135 5 43 77 NI 845
      Valdeci Monteiro 143 125 68 25 66 60 20 205 5 38 43 NI 798
      Valentim Marques de Jesus 147 180 72 25 85 80 17 180 5 37 113 NI 941
  IBIPORA - RECEBIMENTO 136 94 65 35 70 139 9 200 8 62 91 NI 909
  LONDRINA 105 119 50 18 100 114 NI 191 NI 63 87 NI 847
  PITANGUEIRAS 207 173 93 25 50 109 15 164 10 84 14 NI 944
  ROLANDIA 103 174 66 43 86 117 8 197 6 86 96 NI 982
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 80 159 81 28 93 118 19 174 6 62 127 NI 947
  SABAUDIA 118 210 164 40 64 103 8 172 9 47 34 NI 969
  SERRINHA 181 38 80 40 77 126 4 194 3 36 116 NI 895
  TAMARANA 94 113 107 67 27 167 24 210 2 121 104 NI 1.036
  WARTA 124 196 69 23 64 114 14 205 5 43 55 NI 912
  MEDIA DO GRUPO 5 126 152 102 37 66 119 14 190 8 70 87 0 970
GRUPO 6 - LONDRINA REGIÃO BAIXA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 304 235 77 33 60 155 1 143 15 38 26 NI 1.087
  BELA VISTA DO PARAISO 121 190 91 35 122 165 11 170 13 27 93 NI 1.038
  CENTENARIO DO SUL 84 222 51 33 72 141 11 162 18 52 44 NI 890
  FLORESTOPOLIS 132 203 127 31 94 161 10 177 15 52 42 NI 1.044
  JAGUAPITA 219 205 75 40 85 140 8 184 6 45 98 NI 1.105
  LUPIONOPOLIS 143 175 25 28 89 164 30 195 38 68 30 NI 985
  PORECATU 204 170 68 29 70 136 11 150 20 45 19 NI 922
  PRADO FERREIRA 60 187 97 48 47 109 23 210 10 60 37 NI 888
  PRIMEIRO DE MAIO 179 177 100 27 51 122 0 123 8 52 37 NI 876
  RANCHO ALEGRE 245 233 77 42 65 141 11 159 10 30 47 NI 1.060
  SERTANEJA 166 259 73 45 60 119 2 130 30 32 49 NI 965
  SERTANOPOLIS 148 212 73 43 56 140 16 171 11 37 60 NI 967
  MEDIA DO GRUPO 6 167 206 78 36 73 141 11 165 16 45 49 0 986
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 160 116 46 35 70 120 20 178 10 67 99 NI 921
  CARLOPOLIS 91 236 35 38 64 139 21 124 13 74 164 NI 999
  NOVA FATIMA 37 75 67 20 79 132 15 154 22 56 26 NI 683
  PANEMA 101 297 35 58 0 38 3 160 38 106 28 NI 864
  SANTA CECILIA DO PAVAO 120 172 2 40 85 142 26 186 4 34 134 NI 945
  SANTA MARIANA 97 188 29 35 70 52 11 163 12 27 34 NI 718
  SAO JERONIMO DA SERRA 171 111 54 39 118 188 39 158 72 47 78 NI 1.075
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 137 114 60 46 86 61 24 222 31 22 125 NI 928
  MEDIA DO GRUPO 7 114 164 41 39 72 109 20 168 25 54 86 0 892
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  BURI NI NI NI 40 20 97 38 125 8 37 90 NI 455
  CRUZALIA - SP 115 243 43 30 100 158 5 195 26 80 116 NI 1.111
  IEPE - SP 159 188 147 35 100 117 7 154 24 87 102 NI 1.120
  ITABERA NI 85 57 38 3 214 59 148 45 61 145 NI 855
  ITAPEVA NI NI NI 7 32 121 38 111 11 48 43 NI 411
  PALMITAL - SP 175 295 57 40 60 110 1 100 40 120 57 NI 1.055
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 286 165 40 60 62 136 18 162 16 19 55 NI 1.019
  MEDIA DO GRUPO 8 184 195 69 36 54 136 24 142 24 65 87 0 861
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  IVINHEMA - MS NI 224 36 0 139 99 9 180 15 121 78 NI 901
  NAVIRAI 361 100 10 128 103 146 107 223 10 135 46 NI 1.369
  NOVA ANDRADINA - MS 232 163 15 67 93 100 5 198 47 176 4 NI 1.100
  MEDIA DO GRUPO 9 297 162 20 65 112 115 40 200 24 144 43 0 1.123
MEDIA DA COCAMAR 160 170 75 46 77 129 19 181 14 73 60 0 975

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.