WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 11/12/19
ANO DE REFERENCIA: 2019HORA.: 22:56:08


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 147 108 93 35 65 92 53 0 77 40 99 NI 809
  ATALAIA 165 171 161 35 64 75 36 15 63 113 107 NI 1.005
  DR. CAMARGO 104 170 189 64 65 56 38 0 38 85 82 NI 891
  FLORAI  148 127 179 44 101 114 45 0 60 74 147 NI 1.039
      Antonio Rossi 148 128 179 44 101 118 46 0 50 77 145 NI 1.036
      Francisco Roberto Barragan 126 105 187 147 95 115 49 0 59 60 131 NI 1.074
      Nestor Motta 151 127 180 44 101 114 47 0 60 75 147 NI 1.046
      Oswaldo Priuli 103 130 143 45 105 114 48 0 61 94 137 NI 980
  Reginato Pericles Baggio 137 156 190 50 96 116 51 0 58 99 140 NI 1.093
  FLORESTA  104 178 179 97 99 76 51 2 58 164 153 NI 1.161
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 20 80 161 27 45 0 35 0 35 55 28 NI 486
      ANTONIO PEDRINI 5 83 50 18 20 15 46 0 0 110 33 NI 380
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 74 72 60 25 0 0 28 0 34 10 0 NI 303
      FLAVIO HARUKI KOBATA 10 114 36 0 0 0 32 0 5 28 35 NI 260
      FREDERICO PUERTAS XANDER 0 108 57 0 67 0 26 0 37 121 32 NI 448
      LUIZ TANAMATI 69 194 110 0 53 0 23 0 6 142 28 NI 625
      SUSSUMO TANABE 17 118 37 0 43 12 26 0 0 92 50 NI 395
  GUERRA 60 130 88 30 79 161 46 0 44 82 65 NI 785
  IVATUBA II 126 147 134 72 100 42 42 10 69 113 159 NI 1.014
  JUSSARA  208 177 164 30 77 73 29 0 32 67 154 NI 1.011
      Antonio Trevizzan 175 151 131 15 73 76 31 0 64 85 234 NI 1.035
      Leonel 148 202 226 27 62 89 25 0 52 123 217 NI 1.171
      Mauro Guarnieri 141 172 232 8 56 100 27 0 20 39 85 NI 880
      Shoji Kimura 189 154 231 41 65 57 26 0 66 70 203 NI 1.102
  OURIZONA  156 185 184 67 118 86 54 0 49 97 125 NI 1.121
      Antoni Picoli Filho 180 144 107 26 47 78 47 0 48 78 90 NI 845
      Gilberto Favareto 133 170 167 49 49 72 36 0 48 111 95 NI 930
      Gines Sanches Cavalcanti 138 179 205 63 99 95 34 0 46 111 100 NI 1.070
      Luiz Cruz Barandas 227 129 157 20 107 78 33 0 43 95 81 NI 970
  PAICANDU  108 185 130 40 85 70 40 0 50 90 105 NI 903
      Ademar/Mauricio 125 80 130 30 55 70 40 0 50 85 70 NI 735
      Familia Bologuesi 106 155 130 45 90 75 45 0 55 93 80 NI 874
      Paulo Ferreira Bonfim 63 170 130 45 57 70 45 0 55 83 100 NI 818
  SANTA ISABEL DO IVAI (434) 138 131 129 13 154 NI NI NI NI NI NI NI 565
  SAO JORGE DO IVAI  265 186 197 44 86 155 35 0 39 76 108 NI 1.191
      Antonio Crepaldi 115 172 105 25 65 65 39 15 31 95 127 NI 854
      Antonio Crubelati 163 149 192 40 57 130 31 9 18 69 135 NI 993
      Domingos Angelo Ferrari 178 155 145 25 88 130 36 10 31 129 137 NI 1.064
      Eugenio Ossak 196 156 154 35 61 65 37 11 25 80 113 NI 933
      Sebastiao F Deganuti 162 152 135 35 87 58 28 10 25 122 137 NI 951
  UNIDADE MARINGA  95 256 161 39 48 88 25 0 50 114 59 NI 935
      Antonio de Souza Gomes 134 33 67 52 38 162 52 0 56 56 55 NI 705
      Cleuza Grava 102 85 120 55 5 50 10 0 60 140 35 NI 662
      Gerson Rodrigueiro 47 123 157 47 61 72 34 10 72 150 75 NI 848
      Laercio 132 135 131 50 82 161 56 0 72 82 55 NI 956
      Osvaldo Tezolin 31 156 229 44 107 81 36 0 20 27 0 NI 731
      Oswaldo Domingues Aquaroni 0 105 53 23 55 130 0 0 71 70 58 NI 565
      Paulo Sergio Rufato 27 18 0 43 0 7 35 0 24 30 77 NI 261
  USINA PRES.MADEIRA 166 106 147 47 94 95 44 0 58 60 80 NI 897
  MEDIA DO GRUPO 1 142 161 155 47 89 93 42 2 53 91 113 0 961
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 73 175 136 40 93 46 26 0 55 77 163 NI 884
  JAPURA  122 220 193 38 97 86 37 1 31 125 194 NI 1.144
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 60 193 95 20 12 NI NI NI NI 25 NI NI 405
      Durval Craveiro 37 136 50 25 34 NI NI NI NI 68 NI NI 350
      Luiz Carlos Frigo 34 152 87 27 NI NI NI NI NI 91 NI NI 391
      Nelson Simoes 62 137 82 17 12 NI NI NI NI 17 NI NI 327
      Valner Casagrande 40 50 100 25 28 NI NI NI NI 50 NI NI 293
  TAPIRA  123 94 74 12 84 72 21 1 28 62 102 NI 673
      Celso Aparecido Dario 145 85 66 20 91 114 17 0 50 58 78 NI 724
      Delicio Beiral Menezes 130 105 74 15 83 70 20 0 26 62 94 NI 679
      Mauro Palaro 110 91 81 33 95 76 22 0 42 60 66 NI 676
      Roberto de Castro Cunha 119 92 108 15 72 87 25 0 33 66 95 NI 712
  TERRA BOA  165 108 134 36 80 64 28 7 53 92 190 NI 957
      Antonio Carvalho de Oliveira 97 143 180 40 94 75 35 8 61 84 198 NI 1.015
  TUNEIRAS DO OESTE  281 165 271 57 182 99 28 30 103 66 168 NI 1.450
      Aleardo M Neto 281 165 271 53 182 99 28 30 103 66 66 NI 1.344
      Farinheira Agrocales 281 165 271 57 182 99 28 30 103 66 74 NI 1.356
      Jose Carlos dos Santos 281 165 271 57 182 99 28 30 103 66 66 NI 1.348
      Otavio Danti 281 165 271 57 182 99 28 30 103 66 66 NI 1.348
  MEDIA DO GRUPO 2 153 152 162 37 107 73 28 8 54 84 163 0 1.022
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  LOANDA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 170 NI 170
  LOANDA (434) 123 0 112 NI 42 NI NI NI NI NI NI NI 277
  NOVA ESPERANCA  114 121 148 20 64 82 32 0 57 78 115 NI 831
      Ailton Alanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
  NOVA LONDRINA NI NI NI NI NI 101 57 0 62 145 100 NI 465
  NOVA LONDRINA (434) 194 147 123 11 71 NI NI NI NI NI NI NI 546
  PARAISO DO NORTE  71 126 122 10 70 88 29 0 30 121 117 NI 784
      Joao Antonio Piga 165 101 104 8 63 95 14 0 7 64 102 NI 723
      Jose Maria Dumont Tadin 58 145 161 18 86 78 23 0 0 75 67 NI 711
      Jose Roberto Brumatti 53 110 73 6 54 90 53 10 11 109 161 NI 730
      Noberto Tormena 47 171 68 12 81 82 24 10 26 101 91 NI 713
      RUBENS ANTONIO PACHECO 35 124 96 0 65 69 32 0 5 35 104 NI 565
  PARANACITY  120 168 110 48 78 57 43 0 58 59 102 NI 843
      Claucir Antonio Thomiazi 73 75 101 67 60 34 0 NI NI NI NI NI 410
      Jairo Augusto Parron 60 90 112 30 63 50 0 NI NI NI NI NI 405
      Jose Carlos Thomaz 0 0 0 60 81 60 0 NI NI NI NI NI 201
      Takas Inoue 47 88 110 33 56 40 0 NI NI NI NI NI 374
  PARANAVAI 138 178 179 22 43 65 43 2 51 116 109 NI 946
  SANTA ISABEL DO IVAI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  ESTANCIA JULIA - SANTA ISABEL DO IV NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  RAMAL 28 - SANTA ISABEL DO IVAI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  TERRA RICA NI NI NI NI NI 29 54 0 48 30 108 NI 269
  TERRA RICA (434) NI 105 114 43 NI NI NI NI NI NI NI NI 262
  MEDIA DO GRUPO 3 127 121 130 26 61 70 43 0 51 92 117 0 539
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA 116 133 149 56 136 40 15 0 57 36 116 NI 854
  CRUZEIRO DO OESTE  125 181 135 72 120 55 32 2 32 58 100 NI 912
      David Mandotti 122 168 115 50 119 28 12 1 32 62 100 NI 809
      Luiz Claudio Marcon 121 174 127 52 115 30 12 2 32 62 102 NI 829
      Paulo Vicente de Almeida 127 176 129 52 117 30 12 2 32 58 100 NI 835
      Victor Hugo Bortolon 124 173 127 50 116 30 12 1 32 62 45 NI 772
  DOURADINA 116 134 130 15 100 66 32 0 39 110 94 NI 836
  ICARAIMA 130 123 103 46 120 33 18 20 38 106 189 NI 926
  IPORA  70 145 145 87 212 30 20 0 36 62 120 NI 927
      Alecio Andreato 28 145 99 106 255 20 20 0 33 41 66 NI 813
      Guido Salvador 65 48 127 100 141 12 22 0 0 65 104 NI 684
      Jose Pelegrini Pangone 28 50 75 23 105 0 0 0 25 0 0 NI 306
  QUERENCIA DO NORTE 109 170 81 47 113 93 20 0 39 59 91 NI 822
  UMUARAMA  102 182 167 62 135 55 28 10 86 52 139 NI 1.018
      Antonio Cesar Pacheco 115 120 145 45 122 53 28 10 65 41 85 NI 829
      Gerson Bortoli 85 155 166 63 130 60 28 10 63 87 94 NI 941
      Joao Alberto Forlan 100 138 162 38 140 55 30 10 43 40 80 NI 836
  MEDIA DO GRUPO 4 110 153 130 55 134 53 24 5 47 69 121 0 899
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 196 233 249 112 109 97 55 0 85 119 123 NI 1.378
  ARAPONGAS 85 265 206 71 63 127 0 0 77 143 77 NI 1.114
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 95 247 216 122 89 119 46 8 71 112 74 NI 1.199
  CAMBE  125 154 131 22 125 81 35 0 59 109 143 NI 984
      Geraldo Gomes 92 100 115 28 95 75 30 NI 54 61 70 NI 720
      Ildo Yukio Marubayashi 139 189 160 35 171 103 80 NI 70 95 145 NI 1.187
      Pablo Jesse Mologni 135 117 173 25 66 95 25 NI 56 118 113 NI 923
      Valdeci Monteiro 68 180 145 27 98 73 45 NI 56 59 114 NI 865
      Valentim Marques de Jesus 132 120 142 22 135 95 60 NI 61 85 105 NI 957
  CENTENARIO DO SUL 120 137 67 31 45 43 47 0 85 140 117 NI 832
  JAGUAPITA 102 140 203 35 125 105 96 1 48 37 72 NI 964
  LUPIONOPOLIS 67 135 68 52 85 18 48 0 109 37 58 NI 677
  MIRASELVA 106 251 198 34 41 60 93 0 90 70 41 NI 984
  PITANGUEIRAS 188 75 192 58 95 75 79 0 58 51 107 NI 978
  PRADO FERREIRA 88 117 129 27 54 57 85 0 72 99 99 NI 827
  ROLANDIA 176 61 140 77 89 104 60 5 61 101 123 NI 997
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 197 69 140 33 104 95 91 15 63 75 51 NI 933
  SABAUDIA 140 122 184 78 105 147 49 0 73 97 78 NI 1.073
  MEDIA DO GRUPO 5 130 154 163 58 87 87 60 2 73 92 89 0 995
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL  NI NI NI NI 86 54 52 NI 76 40 93 NI 401
      DALMO ROBERTO BARZAN NI NI NI NI 72 52 60 NI 76 44 NI NI 304
      RUBENS VERTUAN NI NI NI NI 60 51 59 NI 79 48 NI NI 297
  BELA VISTA DO PARAISO 180 114 222 31 27 59 98 2 68 42 110 NI 953
  FLORESTOPOLIS 141 252 101 27 48 40 49 10 127 68 190 NI 1.053
  IBIPORA - RECEBIMENTO 135 277 142 40 103 116 91 0 45 78 204 NI 1.231
  PANEMA NI NI NI NI NI NI NI 0 45 45 90 NI 180
  PORECATU 167 180 43 25 52 36 32 5 72 49 91 NI 752
  PRIMEIRO DE MAIO  109 128 10 47 50 36 95 0 20 51 68 NI 614
      CLAUDIO HARA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  RANCHO ALEGRE 126 211 192 60 46 58 83 0 86 53 NI NI 915
  SANTA MARIANA 248 198 129 100 90 71 96 3 65 33 197 NI 1.230
  SERTANEJA 230 198 145 63 59 37 75 5 85 30 123 NI 1.050
  SERTANOPOLIS 12 125 223 35 47 49 91 0 63 46 71 NI 762
  WARTA - LONDRINA 50 137 135 21 113 75 106 0 89 113 95 NI 934
  MEDIA DO GRUPO 6 140 182 134 45 66 57 79 2 70 54 121 0 840
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 91 198 186 35 55 97 60 5 36 56 133 NI 952
  CARLOPOLIS 84 109 102 126 99 50 103 12 68 23 166 NI 942
  LONDRINA 191 269 190 40 130 145 74 0 NI 0 NI NI 1.039
  NOVA FATIMA 26 177 152 32 55 83 68 0 30 36 178 NI 837
  SANTA CECILIA DO PAVAO 76 265 112 35 117 121 43 11 52 56 123 NI 1.011
  SAO JERONIMO DA SERRA 102 261 173 63 103 81 50 0 78 31 90 NI 1.032
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 74 96 43 40 80 100 35 7 24 53 55 NI 607
  SERRINHA - LONDRINA 88 185 121 42 110 93 39 21 29 75 98 NI 901
  TAMARANA 232 298 165 91 89 100 55 22 49 114 146 NI 1.361
  MEDIA DO GRUPO 7 107 206 138 56 93 97 59 9 46 49 124 0 965
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 159 128 116 59 57 67 56 0 76 75 132 NI 925
  IEPE - SP 133 174 182 81 53 55 75 2 87 39 128 NI 1.009
  PALMITAL - SP 170 263 140 108 81 50 95 0 75 57 202 NI 1.241
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 90 102 52 19 45 31 30 0 44 96 5 NI 514
  MEDIA DO GRUPO 8 138 167 123 67 59 51 64 1 71 67 117 0 922
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NAVIRAI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  ITAQUIRAI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 31 NI 31
  NOVA ANDRADINA - MS 157 177 190 59 37 31 60 0 45 63 180 NI 999
  MEDIA DO GRUPO 9 157 177 190 59 37 31 60 0 45 63 106 0 515
MEDIA DA COCAMAR 131 164 146 49 86 76 52 3 59 75 116 0 878

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.