WCPP010RECOCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIALPAG..: 1
CPPRELATORIO DO CONTROLE DA PRECIPITAÇÃO MENSAL DAS UNIDADESDATA.: 20/10/18
ANO DE REFERENCIA: 2018HORA.: 06:44:58


GRUPO 1 - MARINGA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ANGULO 298 127 169 15 38 47 12 219 139 NI 1.064
  ATALAIA 393 188 90 20 33 36 0 217 180 NI 1.157
  DR. CAMARGO  381 175 244 0 32 59 2 275 137 NI 1.305
      Jose Fascina NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  FLORAI  266 87 149 27 54 73 5 181 123 NI 965
      Antonio Rossi 273 81 155 27 54 71 5 181 124 NI 971
      Francisco Roberto Barragan 278 95 145 28 54 88 5 208 129 NI 1.030
      Nestor Motta 276 84 145 30 54 74 5 181 125 NI 974
      Oswaldo Priuli 243 88 157 30 54 75 5 181 129 NI 962
      Reginato Pericles Baggio 327 91 159 30 58 86 3 209 143 NI 1.106
  FLORESTA  306 140 378 8 37 59 10 220 126 NI 1.284
      ANTONIO CARLOS MARCOLLI 238 126 132 0 48 54 2 214 117 NI 931
      ANTONIO PEDRINI 263 100 235 0 43 57 5 217 83 NI 1.003
      CARLOS PATRICIO DE MIRANDA 245 125 165 0 46 52 5 194 123 NI 955
      FLAVIO HARUKI KOBATA 160 35 171 0 38 56 0 192 102 NI 754
      FREDERICO PUERTAS XANDER 292 70 266 0 48 63 5 212 100 NI 1.056
      LUIZ TANAMATI 204 35 309 0 35 55 5 257 105 NI 1.005
      SUSSUMO TANABE 136 10 243 0 38 60 5 206 103 NI 801
  GUERRA 272 8 201 0 38 70 5 141 136 NI 871
  IVATUBA II 285 80 234 27 35 51 3 217 144 NI 1.076
  JUSSARA  417 163 239 36 38 88 1 201 144 NI 1.327
      Antonio Trevizzan 477 120 324 42 52 103 1 206 175 NI 1.500
      Leonel 372 131 225 10 44 77 1 211 165 NI 1.236
      Mauro Guarnieri 387 145 257 52 49 88 1 215 164 NI 1.358
      Shoji Kimura 418 156 270 38 36 93 1 213 133 NI 1.358
  MIRASELVA NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  OURIZONA  303 153 187 9 48 114 4 255 195 NI 1.268
      Antoni Picoli Filho 277 142 203 30 50 78 4 261 192 NI 1.237
      Gilberto Favareto 206 180 203 9 50 99 2 265 177 NI 1.191
      Gines Sanches Cavalcanti 277 169 163 50 51 76 3 261 197 NI 1.247
      Luiz Cruz Barandas 247 129 184 14 46 83 2 223 189 NI 1.117
  PAICANDU  369 124 225 63 50 83 2 254 165 NI 1.335
      Ademar/Mauricio 432 127 125 55 52 81 4 270 165 NI 1.311
      Familia Bologuesi 422 98 209 60 42 81 2 266 121 NI 1.301
      Paulo Ferreira Bonfim 377 35 214 60 45 84 2 275 135 NI 1.227
  SAO JORGE DO IVAI  464 146 203 46 16 91 2 304 146 NI 1.418
      Antonio Crepaldi 306 60 155 40 18 75 2 333 131 NI 1.120
      Antonio Crubelati 322 101 215 30 20 85 2 276 132 NI 1.183
      Domingos Angelo Ferrari 305 160 175 80 15 68 2 321 135 NI 1.261
      Eugenio Ossak 252 135 195 60 20 58 2 290 107 NI 1.119
      Sebastiao F Deganuti 262 108 175 60 15 55 1 303 123 NI 1.102
  UNIDADE MARINGA  256 73 170 75 52 44 4 226 164 NI 1.064
      Antonio de Souza Gomes 239 42 99 0 0 60 0 68 85 NI 593
      Cleuza Grava 291 143 191 10 5 71 0 52 80 NI 843
      Gerson Rodrigueiro 394 63 199 38 64 65 4 249 127 NI 1.203
      Laercio 327 90 117 40 44 50 5 30 124 NI 827
      Osvaldo Tezolin 363 31 111 0 30 25 2 260 191 NI 1.013
      Oswaldo Domingues Aquaroni 270 67 81 51 25 50 5 56 77 NI 682
      Paulo Sergio Rufato 290 73 111 45 5 45 3 283 143 NI 998
  USINA PRES.MADEIRA 307 150 220 22 35 64 0 196 135 NI 1.129
  MEDIA DO GRUPO 1 332 124 208 27 39 68 4 224 149 0 1.174
GRUPO 2 - CIANORTE
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CIANORTE 253 202 301 30 33 57 4 211 220 NI 1.311
  JAPURA  562 180 190 70 50 82 1 237 162 NI 1.534
      ARLINDO DONIZETE PICCIOLI 313 140 NI 33 52 20 NI 190 63 NI 811
      Durval Craveiro 277 117 NI 50 54 20 NI 204 15 NI 737
      Luiz Carlos Frigo 265 143 46 50 72 25 NI 220 20 NI 841
      Nelson Simoes 287 87 30 33 42 22 NI 172 20 NI 693
      Valner Casagrande 245 0 10 NI 47 22 NI 195 18 NI 537
  TAPIRA  271 257 114 92 30 30 0 164 107 NI 1.065
      Celso Aparecido Dario 235 228 91 72 42 28 0 95 92 NI 883
      Delicio Beiral Menezes 260 265 112 90 30 25 0 115 105 NI 1.002
      Mauro Palaro 261 211 104 39 30 25 0 147 93 NI 910
      Roberto de Castro Cunha 254 248 85 86 28 30 0 109 89 NI 929
  TERRA BOA  325 187 265 21 36 69 3 204 169 NI 1.279
      Antonio Carvalho de Oliveira 365 221 253 33 35 69 3 30 164 NI 1.173
  TUNEIRAS DO OESTE  279 110 153 61 47 54 15 116 265 NI 1.100
      Aleardo M Neto 280 112 188 61 35 54 15 116 265 NI 1.126
      Farinheira Agrocales 278 112 170 61 35 54 15 116 265 NI 1.106
      Jose Carlos dos Santos 279 112 175 61 35 54 15 116 265 NI 1.112
      Otavio Danti 277 112 154 60 35 54 15 116 265 NI 1.088
  MEDIA DO GRUPO 2 338 187 205 55 39 58 5 186 185 0 1.258
GRUPO 3 - PARANAVAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ESPERANCA  342 148 95 4 38 54 3 172 102 NI 958
      Ailton Alanis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Celso Carlos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Egidio Cavanaghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NI 0
      Marcos Martinez 0 0 0 0 0 15 0 0 0 NI 15
  PARAISO DO NORTE  338 123 142 14 51 127 1 219 172 NI 1.187
      Joao Antonio Piga 299 112 128 18 57 82 0 209 175 NI 1.080
      Jose Maria Dumont Tadin 324 98 96 12 41 133 0 193 160 NI 1.057
      Jose Roberto Brumatti 332 71 121 20 45 129 3 197 177 NI 1.095
      Noberto Tormena 363 67 172 15 68 125 2 214 156 NI 1.182
      RUBENS ANTONIO PACHECO 360 68 167 12 22 119 1 205 159 NI 1.113
  PARANACITY  238 186 180 36 47 2 0 201 138 NI 1.028
      Claucir Antonio Thomiazi 223 186 110 36 0 0 0 128 121 NI 804
      Jairo Augusto Parron 204 186 95 36 0 NI 0 86 111 NI 718
      Jose Carlos Thomaz 223 186 110 36 0 0 0 15 128 NI 698
      Takas Inoue 223 186 110 36 8 NI 0 210 97 NI 870
  PARANAVAI 365 145 115 22 62 59 0 177 136 NI 1.081
  MEDIA DO GRUPO 3 321 151 133 19 50 61 1 192 137 0 1.064
GRUPO 4 - UMUARAMA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALTONIA  316 164 263 75 85 49 5 148 225 NI 1.330
      Ademir Aparecido Gil 199 167 237 70 82 53 NI NI NI NI 808
      Antonio Fachina 273 130 254 80 91 53 NI NI NI NI 881
      Jose Florentino Notario 256 140 153 70 86 50 NI NI NI NI 755
      Vera Lucia Rodrigues Marques 279 172 260 70 62 54 NI NI NI NI 897
  CRUZEIRO DO OESTE 228 257 204 65 55 30 15 168 194 NI 1.216
  DOURADINA 352 203 199 84 76 35 1 159 147 NI 1.256
  ICARAIMA 292 243 172 60 71 55 1 180 174 NI 1.248
  IPORA  209 234 309 60 69 67 7 149 231 NI 1.335
      Alecio Andreato 203 249 367 73 87 60 7 134 147 NI 1.327
      Guido Salvador 163 103 181 104 103 23 5 131 109 NI 922
      Jose Pelegrini Pangone 214 184 154 12 66 60 6 135 55 NI 886
  QUERENCIA DO NORTE 262 215 285 38 65 30 5 98 220 NI 1.218
  UMUARAMA  314 160 236 75 65 57 8 155 145 NI 1.215
      Antonio Cesar Pacheco 310 135 188 60 65 37 8 160 143 NI 1.106
      Gerson Bortoli 313 132 248 65 40 37 8 136 138 NI 1.117
      Joao Alberto Forlan 310 133 197 60 65 37 8 151 140 NI 1.101
  MEDIA DO GRUPO 4 282 211 238 65 69 46 6 151 191 0 1.260
GRUPO 5 - ROLANDIA
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  APUCARANA 353 129 299 13 21 55 3 231 117 NI 1.221
  ARAPONGAS 321 170 323 16 37 60 2 202 128 NI 1.259
  ARAPONGAS - RECEBIMENTO 173 173 343 14 44 58 5 237 130 NI 1.177
  CAMBE  416 86 165 30 35 33 3 235 130 NI 1.133
      Geraldo Gomes 348 110 135 15 15 30 3 184 122 NI 962
      Ildo Yukio Marubayashi 440 111 160 25 30 34 3 259 182 NI 1.244
      Pablo Jesse Mologni 404 75 200 25 20 54 5 228 132 NI 1.143
      Valdeci Monteiro 413 87 147 15 25 24 5 264 128 NI 1.108
      Valentim Marques de Jesus 410 105 238 20 30 30 3 226 150 NI 1.212
  JAGUAPITA 515 62 165 80 25 6 1 212 178 NI 1.244
  LUPIONOPOLIS 333 134 225 22 51 18 1 144 156 NI 1.084
  PITANGUEIRAS 246 146 140 12 24 50 1 207 113 NI 939
  PRADO FERREIRA NI NI NI NI NI NI NI 0 115 NI 115
  ROLANDIA 341 166 245 11 34 56 4 209 121 NI 1.187
  ROLANDIA (SAO MARTINHO) 337 107 317 33 30 33 1 201 106 NI 1.165
  SABAUDIA 259 146 354 20 29 51 4 205 174 NI 1.242
  MEDIA DO GRUPO 5 329 132 258 25 33 42 3 189 133 0 1.070
GRUPO 6 - BELA VISTA DO PARAISO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ALVORADA DO SUL 268 120 104 5 54 16 3 173 155 NI 898
  BELA VISTA DO PARAISO 354 111 227 4 33 39 0 213 180 NI 1.161
  FLORESTOPOLIS NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  FLORESTOPOLIS RECEB.(305) NI NI NI NI NI NI NI 213 NI NI 213
  IBIPORA - RECEBIMENTO 385 124 93 11 32 37 3 257 142 NI 1.084
  MIRASELVA LOJA (305) NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  PORECATU NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI
  PORECATU LOJA (305) NI NI NI NI NI NI NI 174 NI NI 174
  PRIMEIRO DE MAIO 246 79 188 20 22 20 1 173 120 NI 869
  RANCHO ALEGRE 279 151 275 24 37 34 0 221 130 NI 1.151
  SANTA MARIANA 174 85 166 40 25 34 0 212 135 NI 871
  SERTANEJA 341 151 278 60 29 34 0 173 111 NI 1.177
  SERTANOPOLIS 341 110 177 3 29 24 0 207 149 NI 1.040
  WARTA - LONDRINA 361 118 137 21 24 26 0 235 153 NI 1.075
  MEDIA DO GRUPO 6 305 117 183 21 32 29 1 205 142 0 883
GRUPO 7 - ASSAI
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  ASSAI 146 197 102 15 0 0 8 170 111 NI 749
  CARLOPOLIS 210 83 112 25 20 19 8 138 168 NI 783
  CONGONHINHAS 267 175 165 9 7 3 9 130 137 NI 902
  LONDRINA 431 153 211 30 31 30 2 262 137 NI 1.287
  SANTA CECILIA DO PAVAO 389 185 134 35 67 52 12 161 114 NI 1.149
  SAO JERONIMO DA SERRA 207 124 200 22 52 41 6 182 130 NI 964
  SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 144 207 131 15 30 36 6 140 124 NI 833
  SERRINHA - LONDRINA 391 154 194 8 35 57 3 209 140 NI 1.191
  TAMARANA 281 150 216 13 37 66 4 209 157 NI 1.133
  MEDIA DO GRUPO 7 274 159 163 19 31 34 6 178 135 0 999
GRUPO 8 - ESTADO DE SAO PAULO
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  CRUZALIA - SP 221 134 235 57 45 28 1 215 122 NI 1.058
  IEPE - SP 347 130 209 2 71 18 0 146 106 NI 1.029
  PALMITAL - SP 336 73 157 62 35 22 0 195 115 NI 995
  PRESIDENTE PRUDENTE - SP 280 39 62 3 23 10 0 63 62 NI 542
  MEDIA DO GRUPO 8 296 94 166 31 44 20 0 155 101 0 906
GRUPO 9 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
  NOVA ANDRADINA - MS 288 170 190 56 33 36 0 134 160 NI 1.067
  MEDIA DO GRUPO 9 288 170 190 56 33 36 0 134 160 0 1.067
MEDIA DA COCAMAR 310 145 201 31 40 46 3 190 147 0 1.074

Obs.: Para as unidades que começaram a digitar a precipitação no ano de referencia o primeiro mês valido será aquele com digitação desde o primeiro dia do mês.